top of page

שפה ומרחבי קצה

ה ד ב ר י ם   ע ל   פ י   ס ד ר ם

יום חמישי, 15.11.18

מושב חמישי - ארץ שפה משותפת

09:30-10:00

נרי אראלי

על הסוד וההשבעה חוצי הזמן

ברצפת בית הכנסת העתיק בעין גדי

10:00-10:30

אהובה קרן

יוצרת "מפריח היונים"

הבחירה לשחק בשפת אימי

10:30-12:00

סדנה מוגבלת למשתתפים

דיון באופני גילום אפשריים למרחב מכיל משותף לזהויות לשוניות אתניות משלימות 

שלושה מיזמי תוכן להתיחסות

ערברית , על מיזם עיצוב הפונט המשולב עברית-ערבית

זהבה ברכה, מייסדת קבוצת הפייסבוק הגדולה בישראל "משמרי השפה  העיראקית" 

ארֶץ שֵׁם - זהות-על משותפת הנובעת במרחב משתמשי שפות אחיות

דיון פתוח

12:00-13:00

ארוחת צהריים

פיזור והסעות למרכז

יום רביעי, 14.11.18

  מושב שלישי - חבורה ושפה

נעימת פתיחת המושב : יעלה יעלה

תמר בלוך ויגאל בן משה

09:30-09:55

צבי אקשטיין

היחוד האורייני ביצירת הכלכלה היהודית

09:55-10:20

רות קלדרון

הדיאלוג התלמודי

10:20-10:45

ויקטוריה חנה

חומר הגלם הקולי של האותיות

10:45-11:10

דוד בן שבת

חילון והדתה בשפת #השטאג

תהיה על השערת השורש

11:10-12:00

דיון פתוח

12:00-13:00

ארוחת צהרים

 

 מושב רביעי - זהות ושפה

13:00-13:25

גלעד מלצר

אותיות ומופתים : העברית באמנות הישראלית

13:25-13:50

יגאל בן-נון

מסורות על פה ותיעוד בכתב במחקר ההיסטוריוגרפי של ספרי המקרא

13:50-14:15

מאיר עמור

שפה ומקום של איכות צברית

14:15-16:00

שיח "בעלי ענין" ודיון פתוח

מנחה - רונית צ'יטיאט קאשי

נפתולי השפה בכינון זהות

בהשתתפות : יוסי סוכרימאיר עמור, דוד בן שבת, יגאל בן-נון, גלעד מלצר

20:00

דיוואן למשתתפים בעין גדי בהנחיית יגאל בן משה, ויקטוריה חנהתמר בלוך

יום שלישי, 13.11.18

09:30-10:00

קבלת פנים, התכנסות, רישום וכיבוד

10:00-10:20

פתיחת המפגש הבינתחומי

תהלים כט' באנדלוס, קול ה' על המים. תמר בלוך ויגאל בן משה

ראש מוא"ז תמר,        היה לי חלום

10:20-10:35

מנהל המכון,     הצגת שדה הדיונים

 

מושב ראשון - מסר חוצה זמן 

10:35-10:50

משה בר אשר

ברכת נשיא האקדמיה ללשון עברית

10:50-11:15

גיא שטיבל

בין השורות - האפיגרפיה כראי חברתי במצדה

11:15-11:40

חגית מעוז

אוצרת המגילות, מלים בקפסולת זמן

11:40-12:05

יוסי גרפינקל

כתובות חורבת קיאפה, עדות למאה ה-10 לפנה"ס

12:05-13:00

דיון פתוח             13:00-14:00

ארוחת צהרים

סרטוני המחשה במבואת האולם

 

מושב שני - השפה הנשמעת במח

נעימת פתיחת המושב : בקצה השמים יגאל בן משה ועילאי בן שבת 

14:00-14:25

פרץ אליהו

המקאם כמודל אמוציונלי ושפת תקשורת בין עמי אסיה ועמי המזה"ת

14:25-14:50

ישראל נלקן

בין גוף לנפש, תפיסה חושית בראי מדעי המח

14:50-15:15

נעמה פרידמן

בין שפה לקריאה: דיסלקסיות בעברית ובערבית

15:15-15:40

רבקה שכטר

קוסמולוגיה ושפה

15:40-16:40

דיון פתוח

bottom of page